Số ra ngày 04/08/2017: Sinh Hoạt & Đổi Mới
  trình bày/góp ý
Trần Vấn Lệ Với Dương Huệ Anh:Nhà Thơ Ấy Đàn Bà Hay Đàn Ông...
Trần Vấn Lệ