Số ra ngày 04/08/2017: Sinh Hoạt & Đổi Mới
  trình bày/góp ý
Thương Quân Lê & Dương Huệ Anh
Thượng Quân Lê