Số ra ngày 01/01/2019: Sinh Hoạt & Đổi Mới
  trình bày/góp ý
Thương Quân Lê & Dương Huệ Anh
Thượng Quân Lê