Số ra ngày 01/01/2011: Xuân Thu Đổi Mới
  họa nhạc
Dong Thơ Xanh
Dương Huệ Anh