Số ra ngày 01/01/2008: Đông Xuân
  trình bày/góp ý
Jenny & Nàng Thơ
Lưu Nguyễn Đạt