Tâm Huyền
TÂM HUYỀN


-Tên thật: Ðặng thị Tầm, sinh năm 1922, làng Hành Thiện, tỉnh Nam-định (Bắc Việt Nam). Di cư vào miền Nam năm 1954. Qua định cư ở Montreal (Quebec)-Canada, cuối năm 1985.
-Hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Trung tâm Quebec từ 1986. Thủ quỹ Trung tâm Quebec từ 1991 đến 1997.

-Thơ đã đăng: Hành Thiện Xã Chí, Vượt Biển, Nắng Mới, Lửa Việt, Tuyển tập Văn Bút Trung tâm Quebec, Nội san Hành Thiện (Hoa Kỳ và Âu Châu), Lá Thư Bô lão, Ý Dân, Liên Hội Canada, Quốc Gia, Hương Quê, Tuyển tập Văn Lâm Xã 1,2- Vườn Thơ Tâm Tình, Gửi Người Dưới Trăng, Hành Thiện Thi Tập 1, 2-Thi Văn Tập Xuân Thu (1998).

-Thơ đã in: Duyên Thơ (1985- 1999) tại Hoa Kỳ, 1999.
-Sẽ in: Thơ Tâm Huyền (1938- 1954)