Đông Anh
ÐÔNG ANH


Ðông Anh là bút hiệu của Nguyễn Ðình Tạo, quê quán tại Huyện Ðông Anh trước thuộc tỉnh Phúc Yên, nay thuộc ngoại thành Hanoi.
Năm 1954 theo học khóa Cương Quyết Phụ Trường Võ Bị Liên Quan Ðà Lạt, ra trường tháng 10 năm 1954. Ðơn vị đầu tiên là Tiểu Ðoàn 55 Việt Nam hay còn gọi là 55BVN. Tù Cải tạo 9 năm.Vượt biên tới Galang năm 1985. Qua Mỹ năm 1986. Hiện định cư tại San Jose, California.
Tác phẩm đã xuất bản: Chín Năm Tù Ngục 1989; Chim Di Trú 1997 và Hoa Giáp Ðông Anh 2000-Thơ