Hà Thượng Nhân
HÀ THƯỢNG NHÂN

Tên thật : Phạm Xuân Ninh
Năm, nơi sinh : 1919- Làng Hà Thượng, Thanh Hóa- Trung Việt Nam
Trước 1975 : Cựu quân nhân
Cựu Chủ Nhiệm, cộng tác với các báo trong nước (Tự Do, Tiền Tuyến..)
Hoạt động : Làm thơ từ thủa học trò, ít đăng báo. Thời gian trước 1975, nghe nói đã làm cả vạn bài thơ (thời sự, trào lộng..) khi viết cho nhật báo Tự Do, trong thời gian 10 năm..
Sau 1975 : Học tập cải tạo
Ðịnh cư : Tại Bắc California, Mỹ (1990)
Tác phẩm : Thơ, dịch thuật, đủ đề tài: Không định phổ biến.