Số ra ngày 01/04/2008: Xuân Hạ 08
  nghiên/khảo
Chiến Thắng Xuân Kỷ Dậu (1789) Và Vua Quang Trung
Dương Huệ Anh