Số ra ngày 01/01/2008: Đông Xuân
  sinh hoạt văn học
Phỏng Vấn Nhà văn Thế Uyên