Số ra ngày 01/01/2008: Đông Xuân
  trình bày/góp ý
Thanh Thanh Và TT 50 Năm Thơ...
Thanh Thanh Lê Xuân Nhuận