Số ra ngày 01/01/2008: ng Xun
  thơ
ời Ti Mấy Nt
i Khanh