Số ra ngày 01/01/2008: Đông Xuân
  trình bày/góp ý
Nguyễn T.Ngọc Dung Với TT 50 Năm...
NguyễnThi Ngọc Dung