Số ra ngày 01/01/2008: ng Xun
  thơ
Nng Chn Bng Khung
Trần Ngn Tiu