Số ra ngày 01/01/2008: ng Xun
  thơ
Ta ến Rừng Thu lần cht thi
Trần Ngn Tiu