Số ra ngày 01/01/2008: ng Xun
  sinh hoạt văn học
Kiếp Ph Du