Số ra ngày 01/01/2008: Đông Xuân
  thơ
Lục Bát Cho Người
Nguyễn Đăng Tuấn