Số ra ngày 01/01/2008: Đông Xuân
  thơ
Chào Vĩnh Biệt Tháp Đôi
Ngô Minh Hằng