Số ra ngày 01/01/2008: Đông Xuân
  thơ
Cánh Hải Âu Thủa Ấy Đã Về Đâu
Việt Bằng