Bi vở v gp ý, xin lin lạc qua ịa chỉ: 3008 Via Montez San Jose CA 95132 - USA.

Hoặc iền vo phần dới y rồi nhấn nt SEND ể email cho chng ti . Cảm n.