Thiên Tâm
THIÊN TÂM.

-Tên thật : Ðặng Phương Trạch
-Sinh quán : Trà Vinh (Vĩnh Bình)-Nam Việt Nam
-Bút hiệu : Thiên Tâm, Tâm Ðăng,Giang Sơn              Thanh Thiên Kim
-Làm thơ : Từ ngày học Trung Học ( Petrus Trương Vĩnh Ký), Sàigòn
-Tỵ nạn : Vượt biển đến Mỹ- Ðịnh cư ở San Jose từ 1980
:        Có thơ in chung trong : Thi tập Bốn  Biển Thơ Chung Nối Nhịp Cầu, 1995, Thi Ðàn Lạc Việt (Mỹ)
-Một Phía Trời Thơ 2, 3, 4 ,5 Thi Ðàn Lạc Việt-, 1997, 1999, 2001,2003
- Tuyển Tập Xuân Thu 1998, Hội Văn Học Nghệ Thuật