Tác giả
Độc Cô CK
xxx
Tất cả các bài của tác giả Độc Cô CK:
    Lại Chuyện Chúng Mình - thơ - Feb 18, 2011
    Hơn,Thua Kệ Mấy Người - thơ - Oct 27, 2007
    Trung Đạo - thơ - Feb 11, 2007