Số ra ngày 01/01/2008: Đông Xuân
  trình bày/góp ý
Sự Tan Rã của Ki-tô-giáo
Trương Tiến Đạt