Số ra ngày 01/04/2006: Đông Xuan 2006
  trình bày/góp ý
TÍNH HIỆN THỰC TRONG CA TỪ CỦA PHẠMDUY
Trần Hũu Thục